- Hriechy proti Duchu Svätému

Katechizmus Katolíckej Cirkvi

1864 „Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí“ (Mt 12,31). Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti (impoenitentia finalis) a do večného zatratenia

 
 
291. Ktorých je šesť hriechov proti Duchu Svätému?
      Šesť hriechov proti Duchu Svätému je:

     1. opovážlivo sa spoliehať na milosrdenstvo Božie (po-
       zri otázku č. 177);
     2. pochybovať o milosrdenstve Božom a oddať sa zú-
       falstvu (pozri otázku č. 177 a poznámku pod ňou);
     3. odporovať poznanej zjavenej pravde;
     4. závidieť blížnemu milosť Božiu;
     5. zatvrdiť si srdce oproti spasiteľnému napomenutiu;
     6. zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti,

    Tieto hriechy sa menujú hriechmi proti Duchu Svätému, lebo
     zatvárajú cestu milosti Ducha Svätého do duše.

177. Kto sa prehrešuje proti nádeji?
    Proti nádejí sa prehrešuje:
     1. Kto nedúfa, že mu Boh odpustí hriechy a pomôže
       k večnej spáse;
     2. kto opovážlivo dôveruje v božie milosrdenstvo.

    Kto nedúfa, že mu Boh odpustí hriechy a pomôže k večnej
   spáse, dopúšťa sa ťažkého hriechu, ktorý má meno z ú f a l s t v o.
   Kým žijeme, musíme dúfať. Zúfalstvo patrí len diablom
   a zatrateným dušiam.