myšlienkami

 

Myšlienkami v prípade "cudzoložstva"

    

Význam "cudzoložstva" podľa "Starého Zákona“ (Sväté Písmo)

„Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Pán, ktorý vás posväcuje. Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom. Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Keby niekto spal so ženou svojho otca, zneuctil by telo svojho otca; obaja musia zomrieť, ich krv bude na nich. Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť, spáchali nehanebnosť; ich krv bude na nich. Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo, treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. Kto by pohlavne obcoval s domácim zvieraťom, musí zomrieť a zviera zabijete. 16 Keby sa niektorá žena priblížila k nejakému zvieraťu a spojila by sa s ním, zabiješ i ženu, i zviera; musia zomrieť, ich krv bude na nich. (Lv 20,8-16)

* * *

 Význam „czudzoložstva“ podľa „Nového Zákona“ (Ježiša Krista)

 

 „Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ 28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

             31 Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!“ 32 No ja vám hovorím: „Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“          (Mt 5,27-32)

  * * *

Význam „cudzoložstva“ podľa učenia „Katechizmu Katolíckej Cirkvi“

 

KKC 2380 / "Cudzoložstvo. Toto slovo označuje manželskú neveru. Keď dvaja partneri, z ktorých je aspoň jeden zosobášený, nadviažu medzi sebou pohlavný styk, hoci aj chvíľkový, dopúšťajú sa cudzoložstva. Kristus odsudzuje cudzoložstvo spáchané aj jednoduchou túžbou. Šieste prikázanie a Nový zákon absolútne zakazujú cudzoložstvo. Proroci poukazujú na jeho závažnosť. V cudzoložstve vidia obraz modloslužby."

 

KKC 1610 „Morálne svedomie, čo sa týka jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva, sa vyvinulo pod výchovným pôsobením starého Zákona. mnohoženstvo patriarchov a kráľov sa ešte výslovne neodmieta. Ale Zákon daný Mojžišovi má za cieľ chrániť ženu pred svojvoľnou nadvládou muža, hoci podľa Pánových slov nesie aj stopy mužovej „tvrdosti srdca“, pre ktorú Mojžiš dovolil ženu prepustiť.“ 
 

 

 1853 Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,(1751) ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.(2067) Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň hriechu je v srdci človeka,(368) v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15,19-20).

V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú hriech zraňuje. 

***

Hriech "cudzložstva" je spáchaný už vtedy,

keď sa v mysli - človek rozhodne, že zhreší 

- v tomto prípade "scudzoloží" -

ako napr. v prípade: "Nezabiješ!",

kedy človek ešte nezabil svojho blížneho,

ale už v mysli sa rozhodol, že tak urobí.

Ježiš Kristus to naznačil, keď povedal :  

„Nezabiješ!“ (Ex 20, 13). „Počuli ste, že otcom bolo povedané:

,Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“ (Mt 5, 21-22). 

* * *