Hriechy proti NÁDEJI

177. Kto sa prehrešuje proti nádeji?
    Proti nádejí sa prehrešuje:
     1. Kto nedúfa, že mu Boh odpustí hriechy a pomôže
       k večnej spáse;
     2. kto opovážlivo dôveruje v božie milosrdenstvo.

    Kto nedúfa, že mu Boh odpustí hriechy a pomôže k večnej
   spáse, dopúšťa sa ťažkého hriechu, ktorý má meno z ú f a l s t v o.
   Kým žijeme, musíme dúfať. Zúfalstvo patrí len diablom
   a zatrateným dušiam.