- hriechy proti Panne Marii

"Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,

medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,

ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." (Gn 3,15)

     

 

 

- tí,ktorí nepríjmajú matku Ježiša Krista za Matku všetkých národov, (Jn 19,27) "Hľa, tvoja matka"

... za Kráľovnú "Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom." (Ž 45,10)

... za blahoslavenú (Lk 1,14) "Blahoslavená, ktorá uverila..."

...     za vždy Pannu

- tí, ktorí ju považujú za "bohyňu - kráľovnú nebies" z (Jer 7,16-19)

... za ženu sediacu na šelme zo (Zj 17,3)