Hriechy proti LÁSKE

178. Kto sa prehrešuje proti láske k Bohu?
    Proti láske k Bohu sa prehrešuje každý, kto pácha hriech,
   najmä však ten, kto Boha nenávidí, ním opovrhuje alebo
   proti nemu repce.

   a) Nenávidieť Boha je jeden z najväčších hriechov. Diabli a
    zatratení ľudia nenávidia Boha, lebo nie sú schopní milovať
    ho: stratili lásku k Bohu.
   b) Ako máme milovať Boha? Boha máme milovať nadovšetko.